O'Brien Corporation Logo
Amtek Corporation Logo
           快速发货   |   客户电子门户   |   联系我们   |   关于我们   |   网站地图

 按型号搜索
搜索
'

快速链接


  ISO 9001:2008
认证
  

蒸汽伴热引压线管束的设计申请 

使用此表单申请管束设计和报价单。
请提供以下信息。必填
 

姓名  

    

称谓 

    

机构 

    

地址 

    

 

    

州/省 

    

邮编 

   

国家/地区 

    

电话 

    

电子邮件  

    

项目名称 

    

现场条件  

   低温    高温    

蒸汽供应  

    

期望护套材料  

  

期望工艺温度  

  

工艺管  

   

其他管道材料/尺寸 

     

伴热管  

   (建议不要选择 1/4" 和 6mm 管材提供伴热) 

运行长度 

   

需要的总量